Saturday, April 18, 2009

ปกติแล้วในผักจะมีสารพิษตกค้างมากหรือเปล่าฦ?

ประเทศที่เจริญแล้วเขาศึกษาผักทุกชนิดที่ปลูกในแต่ละฤดู เขาจะฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือยาปราบศัตรูพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตตามที่มาตรฐานกำหนด เช่น ในฤดูร้อนเก็บผลผลิตภายหลัง 7 วัน ฤดูฝน 3 วัน ฤดูหนาว 10 วัน เขาจัดทำตารางศึกษาไว้อย่างดีและกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตปฏิบัติตามก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละฤดู ตามชนิดของสารเคมีที่ใช้ในผักทุกชนิดส่วนประเทศไทย แล้วแต่ผู้ผลิตจะมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน บางรายกลัวผักไม่สวยก็ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงลงไปตามความพอใจ บางทีฉีดพ่นยาวันนี้พรุ่งนี้ก็เก็บไปขาย ผู้บริโภคผลผลิตของรายนี้ก็นับว่าเคราะห์ร้ายอย่างช่วยไม่ได้ การใช้สารเคมีฆ่าแมลงอย่างพร่ำเพรื่อจำนวนมากๆ ทำให้แมลงเกิดการดื้อยาจึงเพิ่มการใช้ให้มากขึ้น ทำให้ผักมีลักษณะน่ากิน แต่ตัวผู้ผลิตเองไม่ยอมกินผักที่เขาปลูกขึ้น เขายอมรับว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นอันตรายและพวกเขาก็ไม่กล้าบริโภค แต่เก็บไปขายเพื่อต้องการเอาเงิน อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากชาวสวนผักเองเลยนะ

No comments:

Post a Comment