Thursday, April 9, 2009

อัตราการใช้น้ำใน "ผักกระถาง"

เคยทราบไหมว่า ผักกระถาง Vegetable in the pot ใช้น้ำมากน้อยแค่ไหน จะประหลาดใจว่า เกือบ 80% ของน้ำที่ใช้รดในแปลงปลูกทั้งหลาย ซึมหายไปในดิน ระเหยไปในอากาศ และอื่น ๆ อีก20 % เท่านั้นที่พืชนไปใช้ประโยชน์ และนอกจากจะประหยัดน้ำแล้วยัง สามารถควบคุมปัจจัย ต่าง เช่น ปริมาณแสงแดด, ลม ความชื้น เป็นต้น และในยังอาจสามารถควบคุมโรคและแมลงได้ด้วย ต่อไปก็ไม่ต้องมีการใช้ยาฆ่าแมลง จะได้รับประทานผักปลอดสารเคมี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการปลูก ผักกระถาง เพื่อบริโภคสนครอบครัว
และจะหาโอกาสทดลองเพื่อหาตัวเลข ที่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลทางสถิติ ของ ผักกระถาง

No comments:

Post a Comment